top of page

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

1.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Hội đồng thành viên

Ban giám sát

5.

PHÒNG KINH DOANH

Trưởng phòng

Nhân viên phụ trách dự án

nhân viên Phát triển thị trường

Nhân viên Giao dịch, bán hàng

2.

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc điều hành

Phó giám đốc tài chính

Phó giám đốc kỹ thuật

6.

PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Trưởng phòng

Nhân viên Kế toán Tổng hợp

Nhân viên Quản lý hàng hóa

Thủ kho

3.

PHÒNG KỸ THUẬT

Trưởng phòng

Nhân viên phụ trách điện

Nhân viên phụ trách điện tử

Nhân viên phụ trách IT

7.

PHÒNG QL CHẤT LƯỢNG-ATLĐ

Trưởng phòng

Nhân viên Giám sát ATLĐ

Nhân viên hỗ trợ xử lý khẩn cấp

4.

PHÒNG HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng

Nhân viên HCNS tổng hợp

Nhân viên Văn Thư

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page